החברה מספקת פתרון כולל בנושא הפסולת העירונית המוצקה, החל משלב העיצוב, דרך ההקמה והתפעול, וכן שירותים טכניים/טכנולוגיים כוללים.
החברה נותנת אפשרות של פרויקט פאושלי (Turnkey) וכן אפשרות של פרויקטים מסוג 'תכנן, הקם, הפעל, מסור' (DBOT) או 'תכנון, הקמה, בעלות, הפעלה' (DBOO).
בשל שינויי רגולציה במישור הגלובלי וכחלק מהייחודיות והגמישות של הטכנולוגיה של חץ, החברה החלה לספק שירותים למפעלים למחזור חומרים (MRF), שמתוקף הרגולציה החדשה נדרש בהם שדרוג, וכן לטפל בשטף האורגני. חץ תשלב את הטכנולוגיה שלה במפעל הקיים ותספק פתרון שייתן מענה למרכיבים האורגניים, תפיק אנרגיה ואדמה מושבחת באיכות גבוהה, וזאת באמצעות תקציב נמוך ושיעור גבוה של מחזור.